Staden är en oavslutad process som kännetecknas av ständigt skiftande kopplingar mellan de mänskliga och icke-mänskliga aktörernas vardagliga praktik. Snarare än ett objekt är den en öppen process eller form som endast kan förstås strukturellt. I Everyday Urban Design undersöks samspelet mellan diskursiva strukturer (t.ex. koder, lagar), rumsliga och materiella arrangemang, organ och aktörer som konstruktiva parametrar som utgör grunden för stadens produktion. Den virtualitet som ingår i dessa infrastrukturer är inte en illusorisk värld, utan kärnan i en diagrammatisk värld som befinner sig mellan representation och icke-representabilitet. När det gäller stadsbyggnadens möjligheter och begränsningar kräver denna värld att avslöjas, dekonstrueras och omorganiseras. En sådan diagrammatisk variant av strukturalismen gör strukturen till ett produktivt verktyg för omprogrammering och kopplar samman forskningen med projektiva metoder och vardagens kulturella praktik. Design och forskning konvergerar genom att bli performativa.